POLÍTICA DE TURISME RESPONSABLE

Conscients de la importància de mantenir un desenvolupament turístic sostenible, i assumint els principis i objectius adoptats específicament en la Cimera Mundial sobre el Desenvolupament Sostenible 2015, la COP 21 i la Carta Mundial de Turisme Sostenible + 20, TORELLÓ VITICULTORS es compromet a dur a terme una gestió sostenible de les seves activitats, mitjançant l’adopció de compromisos orientats a prevenir, eliminar o reduir l’impacte de les nostres instal·lacions i activitats, tant internes com externes, així com optimitzar la sostenibilitat de l’establiment millorant el seu comportament amb l’entorn.
En aquest mateix sentit, la nostra entitat ha adoptat la següent Política de Turisme Responsable, mitjançant la qual es compromet a complir els requisits establerts en l’adhesió BIOSPHERE, que inclou, entre altres coses, els requisits legals que regulen els efectes generats per l’activitat turística.

Així mateix, ens comprometem a motivar i formar el nostre personal amb accions formatives i de conscienciació sobre els principis del Turisme Responsable, a promoure les bones pràctiques mediambientals en l’entorn i participar en activitats externes, i a informar tant internament com externament sobre els avenços i actuacions mediambientals de l’empresa.

De la mateixa manera, el nostre establiment manifesta el compromís exprés de lluita contra l’explotació sexual o de qualsevol altra forma d’explotació o acusament comercial, en particular d’infants, adolescents, dones i minories; i ens comprometem a adoptar mesures d’accessibilitat universal.

Un dels nostres principals objectius és perfeccionar la gestió sostenible, assumint els compromisos de millor contínua en tots els àmbits de la sostenibilitat: social, econòmic i ambiental, així com en la satisfacció del client. Per això, ens sotmetérem a projectes de futures ampliacions de les instal·lacions o activitats a criteris de sostenibilitat i eficiència en l’ús de recursos.

Aquesta política de Turisme Responsable s’actualitzarà sempre que les circumstàncies ho requereixin, adoptant i publicant en ambdós casos nous objectius de sostenibilitat.