Condicions Generals de Compra-Venda

1.- OBJECTE

Les presents Condicions Generals de Compra-Venda, d’acord amb la normativa legal vigent, estableixen les condicions per les quals es regeixen els processos de compra-venda en línia al present lloc web, per part dels usuaris Clients, dels productes oferts per TORELLÓ. (El Servei de compra-venda).

El Servei de compra-venda ofert a través de la web està dirigit exclusivament als usuaris Clients, que siguin persones físiques, per al seu consum particular, residents en territori espanyol (excepte Canàries, Ceuta i Melilla) i majors de divuit (18) anys d’edat. (Els usuaris Clients)
En comprar els productes a través de la present web, els usuaris Clients s’adhereixen automàticament a les presents condicions Generals de compra-venda.

Per sol·licitar més informació sobre el Servei de compra-venda, els usuaris Clients podran dirigir-se a TORELLÓ, a través del correu electrònic torello@torello.es, així com al número de telèfon 938910793.

2.- PROCEDIMENT DE COMPRA I LLIURAMENT DELS PRODUCTES

Per a la realització de la compra-venda dels Productes, els usuaris Clients hauran de facilitar les dades essencials per a cursar els seus Comandes, que els seran sol·licitades en el present lloc web.

Totes les Comandes estan condicionades a la disponibilitat dels Productes.

Les Comandes podran ser modificades o cancel·lades per part dels usuaris Clients abans de la seva corresponent expedició, posant-se en contacte en aquest sentit amb TORELLÓ a través del correu electrònic comandes@torello.es. En el cas que la Comanda en concret no hagués estat ja prèviament enviada, TORELLÓ reemborsarà íntegrament l’import corresponent d’aquesta compra-venda.

TORELLÓ farà arribar els Productes a l’adreça de lliurament facilitada per l’usuari Client, sempre dins del territori espanyol, excepte Canàries, Ceuta i Melilla, i Balears.

Els Productes seran lliurats a l’adreça que s’hagi indicat en la Comanda, en un termini màxim de 8 dies naturals a comptar des de la data de recepció mateixa i el seu corresponent pagament. No obstant això, aquest termini podria veure’s alterat per circumstàncies excepcionals.

En el cas que per causes imputables a l’usuari Client, resultés impossible efectuar el lliurament a l’adreça indicada en la Comanda, després de 1 o 2 intents de lliurament en què es deixaran avisos, els Productes objecte de la Compra-Venda, es deixaran en una delegació comercial de l’agència de transportistes o en un punt de recollida de l’agència de transportistes. En a

quest cas, els usuaris Clients podran optar perquè se’ls torni a enviar els Productes novament, sent a càrrec seu els nous costos del transport que es generin.

3.- PREU I FORMA DE PAGAMENT

Els preus dels Productes seran els indicats en cada moment al lloc web de TORELLÓ. Aquests preus inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) i altres impostos aplicables.

Els preus no inclouen les despeses d’enviament, que també s’indicaran al propi lloc web.

En efectuar la Comanda, apareixeran desglossats els preus dels Productes objecte de la Comanda, l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), els restants impostos aplicables, així com les despeses d’enviament. El pagament del preu dels Productes objecte de la compra-venda s’haurà de realitzar en euros.

Els usuaris Clients hauran de procedir al pagament del preu mitjançant targeta de crèdit a través de la plataforma del sistema de pagament en línia, tractant-se d’un entorn segur i xifrat on introduir les dades de les seves respectives targetes.

4.- DRET DE DESISTIMENT

D’acord amb el que estableix l’article 102 i concordants de la vigent Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, els usuaris Clients tindran dret a desistir de la compra-venda, durant un període de 14 dies naturals, a comptar des del dia de lliurament del Producte, sense indicar el motiu i sense incórrer en cap cost addicional, amb excepció de les despeses de transport de la devolució dels Productes que aniran a càrrec dels propis usuaris Clients.

No obstant això, no es podrà exercir el dret de desistiment quan els productes hagin estat desprecintats, oberts o exposats en condicions inadequades per part dels usuaris Clients. En tot cas, els productes hauran de ser retornats protegits correctament, en el seu embalatge original i en perfecte estat.
Per exercir el dret de desistiment, els usuaris Clients hauran de notificar a TORELLÓ, abans que finalitzi el termini indicat, a l’adreça de correu electrònic comandes@torello.es, la seva voluntat inequívoca de deixar sense efecte la compra dels Productes. TORELLÓ comunicarà sense demora a l’usuari Client l’acús de rebuda d’aquest desistiment.

La devolució dels Productes per part dels usuaris Clients s’haurà de realitzar protegits correctament, en el seu embalatge original i en perfecte estat, en un termini màxim de 7 dies naturals a partir de la data en què comuniqui la seva decisió de desistiment de la compra-venda.

La devolució dels Productes s’haurà de realitzar mitjançant

qualsevol agent de transport amb servei de missatgeria o paqueteria exprés. Els productes hauran de ser enviats pels usuaris Clients a la següent adreça:

Torelló – Finca Can Martí
Carretera C-243b, km. 13,4 (Crta. de Gelida a Sant Sadurní)
08790 Gelida

En els següents dies i horaris:
De dilluns a divendres, de 9.00 h a 17.00 h.

El reemborsament del preu es realitzarà de la mateixa forma de pagament utilitzada per l’usuari Client per a la transacció inicial, llevat que aquest últim no indiqui el contrari, i tot això en el termini màxim de catorze (14) dies naturals a partir de la data de recepció de la devolució dels productes.

5.- GARANTIES I RESPONSABILITAT

Els Productes estan sotmesos a la garantia legal regulada en la legislació aplicable de consumidors i usuaris i, en particular, TORELLÓ garanteix que els Productes venuts als usuaris Clients a través del present lloc web es regeixen per les característiques indicades en el mateix.

En cas de manca de conformitat dels Productes, els usuaris Clients hauran de retornar-los en els seus embalatges originals, sent a càrrec de TORELLÓ totes les despeses de devolució.

L’agència de transport encarregada de fer l’enviament de la mercaderia recollirà el paquet a l’adreça indicada pel client. Aquesta agència de transport retornarà la mercaderia a TORELLÓ.

La devolució dels Productes quedarà condicionada a un examen previ dels mateixos per part de TORELLÓ.

En cas de reclamacions derivades de les compres dels Productes, els usuaris Clients podran posar-se en contacte amb TORELLÓ a través de l’adreça de correu electrònic comandes@torello.es.

TORELLÓ no es fa responsable en cap cas del consum que puguin realitzar els usuaris Clients o els tercers a qui se’ls lliurin les begudes alcohòliques adquirides a través del present lloc web.

6.- LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ

Per a qualsevol qüestió o divergència que pogués sorgir en relació amb el present lloc web i/o les activitats desenvolupades en ell entre TORELLÓ i els usuaris Clients, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, sotmeten expressament a l’aplicació de la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de Barcelona, llevat que la legislació aplicable determini de forma imperativa un altre fur o legislació diferent.